WYNIKI EGZAMINÓW SESJA STYCZEŃ- LUTY 2020
W dniu jutrzejszym tj.20.03.2020 nastąpi ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2020. Wyniki zdających (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00. Wyniki można sprawdzić również dzwoniąc do szkoły w dniu jutrzejszym od godziny 12.00 Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

      Zdający, którzy przystępują do egzaminów w sesji czerwiec - lipiec 2019 a nie odebrali jeszcze INDYWIDUALNYCH HARMONOGRAMÓW ZDAWANIA EGZAMINÓW proszeni są o odbiór harmonogramów u kierownika szkolenia praktycznego.

      Ostateczny termin składania DEKLARACJI do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2019 upływa 18 lutego 2019.
W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z kierownikiem szkolenia praktycznego.

      Od dnia 31 sierpnia 2018 można sprawdzać WYNIKI EGZAMINU potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Informacje dostępne są na stronie OKE /www.oke.gda.pl/ przy wykorzystaniu loginu i hasła oraz w sekretariacie naszej szkoły.
Osoby, które będą zdawać egzamin w sesji styczeń-luty 2019 muszą złożyć deklarację w terminie do 9 września 2018.

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO "NOWEGO" EGZAMINU ZAWODOWEGO?

Nowy egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.

DO EGZAMINU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:
1. uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników
2. uczniowie (słuchacze) szkół policealnych
3. absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
4. osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych
5. osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.


EGZAMIN ZAWODOWY JEST TAKŻE PRZEPROWADZANY JAKO EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY DLA OSÓB, KTÓRE:
1. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
2. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację.

CO SPRAWDZA "NOWY" EGZAMIN ZAWODOWY?

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

KIEDY PRZEPROWADZANY JEST „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?

W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23

16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23

tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca

Do kiedy można się zgłosić na egzamin?

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

JAK WYGLĄDA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Jak wygląda część pisemna?‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA?

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.‎

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST POBIERANA OPŁATA?‎

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin. W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH ‎POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?

Tak.
Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎


1. niesłyszącym
2. słabosłyszącym
3. niewidomym
4. słabowidzącym
5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
6. z afazją
7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
9. z chorobami przewlekłymi
10. chorym lub niesprawnym czasowo
11. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
12. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
13. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
14. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
15. z zaburzeniami komunikacji językowej.


Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎20 punktów) oraz ‎

2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie KUCHARZ /512001/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CUKIERNIK /751201/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie BLACHARZ /721301/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FOTOGRAF /343101/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FRYZJER /514101/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie KRAWIEC /753105/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE /712905/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
MURARZ-TYNKARZ /711204/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
OGRODNIK /611303/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ /911205/

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
ŚLUSARZ /722204 /