KĄCIK PRAWNY W NASZEJ SZKOLE
IGNORANTIA IURIS NOCET (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - to jedna z podstawowych zasad prawa.
Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej.
W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może się tłumaczyć, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

PRZESTĘPSTWA INTERNETOWE - PREZENTACJA

CYBERPRZEMOC A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA - PREZENTACJA

     Pierwsza praca, zawieranie umów, prawa konsumenta, surfowanie w sieci, zakupy przez Internet, postępowanie sądowe (sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze)… Czy wiedza o tym, jakie i komu przysługują prawa, jest przydatna w codziennych sytuacjach życiowych?

     Ciekawią Cię sprawy sądowe, chcesz uczestniczyć w wokandach karnych? Zgłębić swoją znajomość prawa? Uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej? Spotkaniach z prawnikami (adwokatem lub radcą prawnym)? Może potrzebna Ci pomoc np. w zredagowaniu pisma do sądu czy wniosku do urzędu? Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką: Uczniów / Wychowanków, a także Rodziców.

     Znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Lepiej wiedzieć, niż narazić się na kłopoty. Zachęcamy do korzystania z Kącika Prawnego, który powstał w naszej placówce.

     Inicjatorką tworzenia Kącików Prawnych w szkołach i placówkach jest sędzia Anna Maria Wesołowska. To miejsce, w którym zamieszczane są informacje, przepisy prawne m.in. w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny oraz dostępnych form pomocy. Tablica Kącika Prawnego znajduje się na holu I piętra w szkole. Jest tam też umieszczona tzw."skrzynka korczakowska" służąca do wrzucania kartek z pytaniami, pomysłami, opisami trudnych sytuacji lub prośbami o pomoc (imiennymi lub bez podpisu). Odpowiedzi na anonimowe pytania będziemy zamieszczać w gablocie.

    Z pewnością przydatne będą dla Was:

WZORY POZWÓW, WNIOSKÓW I UMÓW
    
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GRUDZIĄDZU


Jarosław Heinrich - Opiekun Kącika Prawnego

FAŁSZERSTWO DOKUMENTÓW - KLIKNIJ ;)

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU W ŚWIETLE PRAWA - KLIKNIJ ;)

GROŹBA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA - KLIKNIJ ;)

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA - KLIKNIJ ;)

NARKOTYKI - POSIADANIE - KLIKNIJ ;)

NIELETNI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382) reguluje odpowiedzialność nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź wykazują przejawy demoralizacji. Określenie "nieletni" nie oznacza osoby niepełnoletniej, jak potocznie rozumiany jest ten zwrot.

Przepisy ustawy stosuje się do różnych grup wiekowych:
 • w zakresie zwalczania i zapobiegania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat,
 • w postępowaniu o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17,
 • w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - do ukończenia przez sprawcę 21 lat.

 • Przewidziane w ustawie działania podejmuje się, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Przez czyn karalny rozumie się czyn zabroniony: przestępstwo (kodeks karny) albo wykroczenie określone w przepisach kodeksu wykroczeń.

  Pojęcie demoralizacji stosuje się zamiennie z niedostosowaniem społecznym. Charakterystyczne cechy to: podziw dla tzw. złych czynów, cynizm, brawura, nieżyczliwy stosunek do człowieka, picie alkoholu, używanie narkotyków, przerwanie nauki, ucieczki z domu, popełnienie czynu karalnego. Ustawa przewiduje, że zwalczanie demoralizacji nieletnich powinno być realizowane przy pomocy środków wychowawczych i poprawczych.

  Środki wychowawcze to:
 • upomnienie
 • zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających
 • nadzór rodziców
 • nadzór kuratora
 • skierowanie do ośrodka terapeutycznego
 • zakaz prowadzenia pojazdów
 • przepadek rzeczy uzyskanych w popełnieniu czynu karalnego
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

 • Środek poprawczy, w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, stosowany jest wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny oraz jeżeli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji, charakter czynu, a także wówczas, gdy inne środki okazały się nieskuteczne.

  KODEKS KARNY

  Według Kodeksu Karnego odpowiadają osoby, które popełniły przestępstwo po ukończeniu 17 lat.
  Po osiągnięciu tego wieku odpowiadasz więc karnie jak osoba dorosła.
  Za niektóre przestępstwa (np. spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała) odpowiedzialność mogą ponosić osoby, które popełniły przestępstwo po ukończeniu 15 lat.

  OTO NIEKTÓRE CZYNY, KTÓRE ZGODNIE Z KODEKSEM KARNYM STANOWIĄ PRZESTĘPSTWA I PODLEGAJĄ OKREŚLONYM SANKCJOM:

  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI

  Zdarzyło Ci się powiedzieć do innej osoby np.: oberwiesz po lekcjach, lepiej nie wychodź z domu, bo dostaniesz, dorwą Cię moi koledzy/ koleżanki... itp.???

  Art. 190. Groźba karalna
  §1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  §2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  Nękasz kogoś np.: pisząc do niego sms-y, na facebook'u, mailowo?...

  Art. 190a. Uporczywe nękanie - stalking

  §1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  §2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
  §3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  §4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


  Pomyśl, czy nie zdarzały Ci się przypadki zmuszania kogoś do czegoś, czego nie chciał zrobić?

  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania
  §1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  §2.Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


  Jak łatwo to zrobić smartfonem i umieścić w sieci, "niezły ubaw", ale czy... warto?

  Art. 191a. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby
  §1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  §2.Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO CZCI I NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

  Za udział w bójce grożą poważne konsekwencje...

  Art. 158 Bójka, pobicie
  §1.Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157§1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  §2.Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  §3.Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


  Oplucie, uderzenie, popchnięcie, kopnięcie... to naruszenie nietykalności.

  Art. 217. Nietykalność cielesna
  §1.Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  §2.Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
  §3.Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.


  Przezywasz, rzucasz wyzwiska, mówisz nieprawdziwe rzeczy o innej osobie, również w Internecie... znieważasz ją lub pomawiasz.

  Art. 216. Znieważanie osoby
  §1.Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  §2.Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Art. 212.Pomówienie
  §1.Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  §2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  §3.W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
  §4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU

  Pamiętaj, że cudza własność nie jest Twoją, nawet jeśli jest to drobna suma pieniędzy lub jakakolwiek rzecz należąca do innej osoby, instytucji.

  Art. 278. Kradzież
  §1.Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  §2.Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  §3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  §4.Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  §5.Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego

  Musisz być świadomy, że żądanie od kolegi choćby złotówki i uderzenie go, nawet lekko, to już jest rozbój.

  Art. 280. Rozbój
  §1.Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
  §2.Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
  Art. 284. Przywłaszczenie
  §1.Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  §2.Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  Art. 292. Paserstwo nieumyślne
  §1.Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  §2.W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

  Za poczęstowanie kolegi marihuaną grożą 3 a nawet 8 lat więzienia.

  Art. 58.
  1.Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej,ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2.Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  Za posiadanie narkotyków również grożą poważne konsekwencje.

  Art. 62.
  1.Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2.Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  KODEKS WYKROCZEŃ

  Przypominasz sobie jakąś imprezę, spotkanie z kolegami, koleżankami i sytuacje, które wydarzyły później, a opisane przez poniższe przepisy kodeksu wykroczeń?

  Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  Art. 51.
  § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

  Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  Art. 74.
  § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  Art. 76.
  Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  Wykroczenia przeciwko mieniu
  Art. 119.
  § 1.Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 4.W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.
  Art. 122.
  § 1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  § 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
  Art. 124.
  § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

  Przeczytaj jeszcze raz i przemyśl. Unikaj osób i sytuacji, które mogą narazić Cię na konflikt z prawem.
  Chroń bezpieczeństwo własne i innych osób.

  *****************

  PORADNIK PRAWNY DLA MŁODZIEŻY "PRZYCHODZI UCZEŃ DO PRAWNIKA..."
  Pierwsza praca, zawieranie umów, prawa konsumenta, surfowanie w sieci, zakupy przez Internet, postępowanie sądowe (sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze)...
  Czy wiedza o tym, jakie i komu przysługują prawa, jest przydatna w codziennych sytuacjach życiowych?
  Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniku "Przychodzi uczeń do prawnika", który jest przewodnikiem po prawie, adresowanym do młodzieży.

  "PRZYCHODZI UCZEN DO PRAWNIKA" - pobierz poradnik

  OBYWATEL W POSTĘPOWANIU CYWILNYM - pobierz poradnik

  OBYWATEL W POSTĘPOWANIU SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYM - pobierz poradnik

  OBYWATEL W POSTĘPOWANIU KARNYM - pobierz poradnik

  źródło: https://ms.gov.pl/

  Od 2016r. funkcjonuje SYSTEM DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Więcej informacji znajdziesz w zamieszczonej poniżej prezentacji.

  źródło: https://ms.gov.pl/

  Znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z czego często nie zdajemy sobie sprawy.

  Zachęcamy do lektury Kącika Prawnego. Lepiej wiedzieć, niż narazić się na kłopoty.