KOMUNIKAT
         Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, Dyrekcja naszej placówki prosi Rodziców i Opiekunów, by nie przysyłać do szkoły i internatu przeziębionych i chorych dzieci.
ZEBRANIE Z RODZICAMI - podsumowanie I semestru 2019/2020
         Zebranie z rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 14 lutego 2020r. /piątek/ o godzinie 1400. Po części oficjalnej w świetlicy szkolnej, ok. godz.15 00, zapraszamy rodziców i opiekunów na indywidualne spotkania z wychowawcami klas.
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie porządku spotkania.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów z zajęć dydaktycznych i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 /prezentacja/.
5. Przedstawienie sukcesów i osiągnięć uczniów.
6. Sprawy i informacje bieżące, m.in.:
 • egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • odpis 1% od podatku
 • sprawozdanie z realizacji programu doposażenia i modernizacji placówki z wykorzystaniem środków unijnych i PFRON /szkoła i internat/
 • remonty w placówce
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.
  Wychowawcy będa oczekiwać w następujących salach lekcyjnych:
  KLASA IA /po szkole podstawowej/, pani Danuta Kluziak, sala nr 58
  KLASA IB /po szkole podstawowej/, pani Joanna Jesionowska, sala nr 32
  KLASA Ia /po gimnazjum/, pani Małgorzata Karpus, sala nr 60
  KLASA Ib /po gimnazjum/, pani Dorota Krakowska, sala nr 25
  KLASA Ic /po gimnazjum/, pani Izabela Czapla-Zielińska, sala nr 22
  KLASA Id /po gimnazjum/, pani Iwona Wiecek, sala nr 62
  KLASA IIA, pani Joanna Zasada, sala nr 20
  KLASA IIB, pani Monika Puzon, sala nr 42
  KLASA IIC, pani Jolanta Siemianowska, sala nr 31
  KLASA IID, pani Michał Tarkowski, sala nr 30
  KLASA IIIA, pani Małgorzata Rozwadowska, sala nr 29
  KLASA IIIB, pani Beata Goralewska-Skambara, sala nr 46
  KLASA IIIC, pan Sławomir Langowski, sala nr 61
  KLASA IIID, pani Anna Frela, pracownia cukiernicza Ip.

  ZEBRANIE Z RODZICAMI
           Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 20 września 2019r. /piatek/ o godzinie 1530. Po części oficjalnej w świetlicy szkolnej zapraszamy na indywidualne spotkania z wychowawcami klas.

  PORZĄDEK ZEBRANIA:
  1. Powitanie.
  2. Przedstawienie porządku spotkania.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  4. Przedstawienie kadry kierowniczej oraz specjalistów SOSW Nr 2.
  5. Zapoznanie z dokumentami stanowiącymi o autonomii Ośrodka: Statut SOSW Nr 2 oraz Statut Branżowej Szkoły I Stopnia.
  6. Zapoznanie z projektem "Programu Wychowawczo - Profilaktycznego SOSW Nr 2 na lata 2019-2021". Zaopiniowanie przez Radę Rodziców.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu Wychowawczo - Profilaktycznego SOSW Nr 2 na lata 2019-2021".
  8. Przedstawienie zasad oceniania i klasyfikowania uczniów - w tym tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej.
  9. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem uczniów oraz ubezpieczeniem zdrowotnym i opieką medyczną:
  - ubezpieczenie uczniów od NNW,
  - szkolenia BHP,
  - spotkania z funkcjonariuszami KMP,
  - harmonogram pracy pielęgniarki,
  - procedury bezpieczeństwa opracowane przez MEN.
  10.Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020. Omówienie proponowanych dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz tzw. dni do odpracowania.
  11.Informacje kierownika szkolenia praktycznego - m.in. przedstawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  12.Informacje kierownika Ośrodka.
  13.Informacje psychologa Ośrodka.
  14.Wolne głosy i wnioski.
  15.Wybory do Rad Oddziałowych.
  16.Zakończenie.

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
           Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019r. /poniedziałek/ o godzinie 900.