Inspektor Ochrony Danych:
e-mail: iod.sosw2@wp.pl
korespondencja listowna: IOD Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz
Co to jest RODO?
    RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy są stosowane od 25 maja 2018 r w całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy regulują ochronę danych osobowych. Bez względu na to gdzie jesteśmy ochrona naszych danych ma być taka sama.
    Szkoła jako administrator danych przetwarza dane uczniów w celu realizacji zadań statutowych szkoły, tj. celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dzieci to nasze wspólne dobro, dlatego każdego dnia dokładamy starań, by to co dla nas najcenniejsze było bezpieczne, szczególnie w czasie tak intensywnego rozwoju środków przetwarzania danych osobowych, jakiego jeszcze nigdy na taką skale nie doświadczaliśmy (np. media społecznościowe). Dlatego do procesu ochrony bezpieczeństwa uczniów włączamy całą społeczność szkolną, bo to nasz wspólny cel.

Kto jest administratorem przetwarzanych danych uczniów?
    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane uczniów jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz, tel. 564654323, e-mail: osw2grudz@poczta.onet.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych uczniów przez szkołę?
    Dane są zbierane i przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. W szczególności w celu prowadzenia dzienników, prowadzenia księgi ewidencji dzieci i kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia księgi uczniów, prowadzenia rejestru wycieczek, legitymacji i wypadków, przygotowywania świadectw i gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej.
    Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), w szczególności w związku z przepisami:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170, z późn. zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z póź. zm.)
• Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)


Czy podanie danych jest obowiązkowe?
    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?
    Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych. Przykładem ujawnienia danych odbiorcy danych może być dostarczanie systemu do obsługi dziennika elektronicznego, biblioteki, czy próbnych sprawdzianów.

Czy są przekazywane dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
    Przez państwo trzecie rozumiemy państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jaki jest okres przechowywania danych?
    Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
    Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych może być nieskuteczne, ze względu na regulację art. 17 ust. 3 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na szkole, jakim jest realizacja jej zadań związanych z realizacją działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, bądź w związku z obowiązkiem archiwalnego przechowywania określonych danych lub dokumentów. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
    Opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, zgodnie z art. 77 RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
    W ramach przetwarzanych danych ucznia podstawą ich przetwarzanie jest nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych uczniów w procesie dydaktycznym, wychowawczym lub opiekuńczym jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?
    Przetwarzane dane uczniów nie są wykorzystywane do profilowania ani nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor ochrony danych
    Pani Dyrektor wyznaczyła Pana Janusza Hajduka na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod.sosw2@wp.pl
lub listownie:
IOD Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz.
    
Jeśli Twoim zdaniem, proces przetwarzania danych w placówce można usprawnić, uprzejmie prosimy o kontakt.